Regulamin

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym

prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem https://sushiicons.pl/

Sprzedającym jest SUSHI ICONS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chrystiana Piotra Aignera 6/U5, 00-710 , NIP 521391481, REGON 389164645, 

prowadzącym sprzedaż w lokalu Sushi Icons przy ul. Chrystiana Piotra Aignera 6/U5, 00-710. 

prowadzącym sprzedaż w lokalu Sushi Icons przy ul. Juliana Konstantego Ordona, nr 5f, lok. U6, 01-237.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać:

– korzystając z adresu poczty elektronicznej: sushiicons.pl@gmail.com

– albo telefonicznie +48 22 230 41 12

§1 Definicje

1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną

Regulamin jest regulaminem ,o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o

świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz.U.z2002r.Nr144,poz.1204zezm.).

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca

osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

3. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystający ze Sklepu Internetowego w celu

niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu

Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

5. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu

Internetowego.

6. Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa

Sprzedaży.

7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny,

zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego

Sklepu.

8. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem

https://sushiicons.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość

towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży.

10. System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych

i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i

odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego

Rodzaju sieci urządzenia końcowego.

11. Operator systemu płatności - podmiot świadczący usługi przyjmowania on-line opłat,

FONDY LTD, 40 Gracechurch Street, Londyn EC3V 0BT, Anglia. Fondy Ltd

§2 Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

pod adresem www.sushiicons.pl . Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie

Internetowym przez Klienta jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja

jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.

2. Sklep internetowy Sushi Icons prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci

Internet.

3. W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem

teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zamówień,

Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz

urządzeniem podłączonym do sieci Internet, spełniającym następujące minimalne

wymagania techniczne:

1. przeglądarka internetowa Internet explorer w wersji 10 lub nowszej.

2. minimalna rozdzielczość ekranu 1024×768 pikseli.

3. Klient zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa,

np. treści propagujące przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobistego i

inne prawa osób trzecich.

§3 Składanie zamówień

1. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sushi Icons są cenami brutto podanymi

w polskich złotych. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.

3. Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać od niedzieli do

czwartku w godzinach od 12:00 do 22:00, od piątku do soboty w godzinach od 12:00 do

23 (w dni świąteczne godziny pracy mogą być zmienione).

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i

prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który zamówienie ma być

wysłane oraz numer telefonu i adres e-mail.

5. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem.

Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania

Zamówienia.6. Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu

fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanego zamówienia lub

przesłana drogą pocztową, na wskazany adres.

7. W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych

osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich

przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient

ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną

odpowiedź ze sklepu potwierdzającą złożenie zamówienia

9. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na

rachunek bankowy powiązany z systemem płatniczym PayU w przypadku płatności

przelewem lub momentem dokonania zamówienia w przypadku płatności kartą.

10. Sprzedaż alkoholu. Potwierdzenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczna

ze złożeniem oświadczenia, że Klient nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży

napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży.

W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Klienta Sprzedawca może skontaktować się

z Klientem przy wykorzystaniu numeru telefonu lub adresu e-mail Klienta zapisanych na

Koncie i poprosić o okazanie przez Klienta dowodu tożsamości ze zdjęciem oraz datą

urodzenia jak też uzgodnić z Klientem, w jaki sposób Klient okaże ww. dowód tożsamości

pod rygorem odmowy dokonania sprzedaży przez Sprzedawcę.

§4 Koszty dostawy

1. Zamówienie jest wysłane pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Restauracja

poinformuje Klienta niezwłocznie o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia,

który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić.

Jest możliwość odbioru osobistego zamówienia w Sushi barze Sushi Icons.

§5 Płatności

1. Na każde sprzedane zamówienie wystawiamy paragon lub fakturę VAT.

2. Płatność za zamówienie może nastąpić przy odbiorze towaru osobiście w placówce w

formie gotówkowej lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych FONDY

LTD, 40 Gracechurch Street London EC3V 0BT England. przy zamówieniu przez stronę

internetową.

§6 Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania serwisu lub aplikacji użytkownik może zgłaszać

na adres e-mail: sushiicons.pl@gmail.com lub w formie pisemnej na adres do

korespondencji Chrystiana Piotra Aignera 6/U5, 00-710, Warsaw, z podpisem: dla Sushi

Icons. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail użytkownika oraz

dokładny opis stanu faktycznego.2. Reklamacje zostaną rozpatrzone niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni

roboczych. Użytkownik zostanie poinformowany o swojej reklamacji poprzez e-mail lub

listownie.

§7 Prawo odstąpienie od umowy przez klienta

Przed spełnieniem świadczenia przez Restaurację Klient może odstąpić od umowy bez podania

jakiejkolwiek przyczyny, przy czym uprawnienie to może być wykonane do momentu, w którym

Restauracja przystąpiła do realizacji zamówienia.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient zobowiązuje się poinformować Restaurację

w drodze jednoznacznego oświadczenia poprzez kontakt telefoniczny z Restauracją nie dłużej

niż 5 minut od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Po tym czasie zamówienie nie

może być odwołane ani zmienione, chyba że Restauracja wyrazi na to zgodę. Poinformowanie

Restauracji o chęci odstąpienia od umowy za pomocą poczty elektronicznej nie jest

wystarczające do skutecznego odstąpienia od umowy.

Jeśli Klient dokonał zapłaty za pomocą sieci Internet środki zostaną zwrócone przez Restaurację

w ciągu 14 dni roboczych a 72h od momentu otrzymania od Restauracji zlecenia zwrotu

środków.

§8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy

ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o

odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt

niebezpieczny(Dz.U.2000nr22poz.271zezm.),ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o

szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego

(Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

(Dz.U.1964nr16poz.93zezm.).

2. Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem

zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy

według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia

  1. 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego(Dz.U.nr43poz.296ze.zm.).
0
Kosz
Twoje zamówienie:
Liczba osób:
2
Liczba pałeczek z pomocnikiem
0
Całkowita waga:

0 gram

Łącznie: 0
Dalej
Wstecz
Złóż zamówienie
Osobowe:
Punkt odbioru:
Całkowita waga:

0 gram

Łącznie:

0

Dalej
Wstecz
Złóż zamówienie
Data i godzina dostawy:
Metody płatności:
Całkowita waga:

0 gram

Łącznie:

0

Złóż zamówienie